Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Rapport om NPHs fremtid foreligger

Arbeidsgruppen som har drøftet NPHs fremtid og som har vært ledet av rektor Ingunn Moser, VID vitenskapelig høyskole, leverte sin rapport den 30. november 2015.

Arbeidsgruppen har 7 anbefalinger:

  1. Nettverksmedlemmenes erfaringer med NPH-samarbeidet viser at det fortsatt bør være kontakt og samarbeid mellom norske private høyskoler i en eller annen form.
  2. Siden det pågår betydelige strukturelle endringer i UH-sektoren og utredningsarbeider om Universitets- og høgskolerådets fremtidige rolle, bør det på kort sikt ikke foretas endringer i NPH-samarbeid (-2017)
  3. Dagens sekretariatløsning opprettholdes, men stillingsprosenten søkes oppjustert til 100 % stilling
  4. NPH bør på kort sikt opprettholde sin observatørstatus i UHR med sikte på å fremme en ytterligere integrering av private utdanningsinstitusjoner i UHR.
  5. Fra 2018 bør et videre nettverkssamarbeid mellom norske private høyskoler søkes integrert i Universitets- og høgskolerådet (UHR). NPH bør i så fall legges ned og NPHs beholdning personalressurs overføres til UHR. Vedtak om dette bør i så fall fattes i løpet av 2017.
  6. Det bør av nevnte grunner ikke opptas nye medlemmer i NPH 2016-2017.
  7. NPH bør – i rammen av nytt finansieringssystem, nye kvalitetskrav og som oppfølging av den såkalte Andreassengruppens rapport – medvirke til en gjennomgang som søker å finne en fornyet innretting på de statlige tilskudd til private høyskoler.

Arbeidsgruppen presenterer et forslag til hva de har kalt en ny «likeverdighetens form».

På sitt møte den 2. desember 2015 ga NPH/AU sin tilslutning til arbeidsgruppens anbefalinger.

Saken (NPHs fremtid) vil bli behandlet på NPHs årsmøte som avholdes på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim mandag 7. mars 2016.  

Rapporten kan finnes her (pdf)

Lagt ut: 2015-12-03 07:51:30
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no