Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)
Nettverk for private høyskoler avvikles
Årsmøtet i NPH i mars 2017 besluttet at tiden er inne for å nedlegge NPH ved årsskiftet 2017-2018. Den viktigste plattformen for en videreføring av NPHs arbeid vil heretter være Universitets- og høgskolerådet.
Les mer
Lagt ut 2018-01-26 07:26:39

Henjesand og Moser i UHRs nye styre
På UHRs representantsskapsmøte i Bergen er rektor Inge Jan Henjesand (BI) valgt til nestleder og rektor Ingunn Moser (VID) valgt til medlem i UHRs styre. De er valgt for en toårspeiode. På samme møte ble rektor Vidar L.Haanes (MF) takket for sitt styrelederarbeid 2016-2017. Rektor Mari Sundli Tveit (NMBU) ble valgt til ny styreleder.
Lagt ut 2017-05-24 10:02:27

Nå begynner fagskolenes år
Stortinget har drøftet fagskolenes fremtid. Det er en øvelse som fordrer at man holder "tunga rett i munnen". Stortinget må sies å ha gjort et hederlig forsøk på å skjelne mellom såkalt høyere akademiske utdanning som skal tilbys ved norske universiteter og høyskoler og den høyere yrkesfaglige utdanningen som heretter skal tilbys ved fagskolene. Stortingsdebatten blir tirsdag den 2. mai 2017
Les mer
Lagt ut 2017-04-19 14:07:49

Akademisk frihet og institusjonell autonomi
I den høyaktuelle, internasjonale debatten om akademisk frihet og institusjonell autonomi for universiteter og høyskoler bør ikke private universiteter og høyskoler bli usynliggjort, mener NPH-sekretær Arne J. Eriksen. Han mener et utdanningssystem med statlige universiteter bidrar til å sikre akademisk frihet i de private institusjonene, men samtidig vil en uh-sektor med godt integrerte private vitenskapelige høyskoler og høyskoler underbygge behovet for institusjonell autonomi. Spørsmålet i Norge, i motsetning til i mange andre land, er imidlertid om norske politikere og universitetsledere ønsker seg et større spillerom for universiteter og høyskoler enn det som finnes per i dag.
Les mer
Lagt ut 2017-04-18 10:15:53

Uh-lovens § 8 om private høyskolers organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling
Innst.225L (2016-2017) omfatter KUFkomiteens innstilling til ny § 8 i uh-loven. Denne paragrafen vil bli betydelig utvidet og regulerer private høyskolers organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling. Saken behandles i Stortinget den 30. mars 2017.
Les mer
Lagt ut 2017-03-22 09:42:45

Nettverk for private høyskoler fortsetter bare ut 2017
På NPHs årsmøte denne uken ble det vedtatt å oppløse nettverkssamarbeidet i sin nåværende organisatoriske form per 31. desember 2017. NPH vil imidlertid være i full virksomhet hele dette året.
Les mer
Lagt ut 2017-03-08 10:04:17

NOKUTs nye studietilsynsforskrift er vedtatt
På møtet den 6. februar 2017 vedtok NOKUTs styre ny studietilsynsforskrift. Forskriften vil ha stor betydning for bl.a. alle akkrediteringer av norske private høyskoler fremover.
Les mer
Lagt ut 2017-02-07 14:01:24

Statsbudsjettet for 2017 er fordelt
Kunnskapsdepartementet har sendt ut tilskuddsbrevet til alle landets universiteter og høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2016-12-22 07:42:20

Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale med Anthon B Nilsen Utdanning
Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale om overtakelse av høyskolen Westerdals - Oslo ACT.
Les mer
Lagt ut 2016-12-14 11:12:48

Westerdalsaken debattert i Stortinget
Stortinget debatterte den såkalte Westerdalsaken i sitt møte den 9. desember 2016. Debatten kom i betydelig grad til å dreie seg om private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd
Les mer
Lagt ut 2016-12-14 09:51:41

KUF-komiteen har levert sin innstilling om statsbudsjettet
KUF-komiteen i Stortinget har levert sin innstilling til statsbudsjettet for 2017.
Les mer
Lagt ut 2016-12-13 07:43:38

Forliket om statsbudsjettet 2017
For private høyskoler gir forliket mellom støttepartiene og Regjeringen en viss vekst i de "private høyskolepostene" på statsbudsjettet. NLA har spesiell grunn til å glede seg over oppbyggingen av ny 5-årig lærerutdanning. Dessuten er det gitt en viss kompensasjon i år for den negative effekten som overgangsordningen har gitt enkelte private høyskoler. Utgiftene til tilsynsenheten er redusert og 3 nye stipendiatstillinger er etablert. Dessuten har Musikkteaterhøyskolen blitt tatt inn på statsbudsjettet. Men for å finansiere økningene har flertallet økt den såkalte effektivitetsinnsparingen (fra 0,5 til 0,8 % av budsjettet)
Lagt ut 2016-12-05 11:17:56

Ekspertgruppe skal utrede statlige tilskudd til private høyskoler
Kunnskapsministeren har nå nedsatt en ekspertgruppe med mandat til å gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler. NPH er svært tilfreds med at dette arbeidet nå kommer i gang.
Les mer
Lagt ut 2016-12-02 08:38:31

Statsbudsjettet 2017 - endringene gir grunner til bekymring i private høyskoler
Endringene i finansieringssystemet i 2017 har med unntak av Handelshøyskolen BI, Bergen Arkitekthøgskole og Lovisenberg diakonale høgskole, skapt grunn til bekymring i mange av de øvrige private høyskolene. Med en prosentvis svak basisbevilgning stiller private høyskoler i utgangspunktet med handicap når kriteriene for insentivdelen endres.
Les mer
Lagt ut 2016-10-07 09:23:59

Forsterket kontroll og tilsyn med private høyskolers forvaltning
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har forsterket sitt tilsyn med private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd. De fleste private høyskoler er bedt om innen den 21. november å levere en forbedret rapportering for 2015. Det endelige resultatet gjenstår derfor å se.
Les mer
Lagt ut 2016-09-27 11:10:04

Invitasjon til nettverkskonferanse
Høstens nettverkskonferanse for private høyskoleledere avholdes mandag den 17. oktober 2016 på VID vitenskapelig høgskole, studiested Diakonhjemmet i Oslo.
Les mer
Lagt ut 2016-09-21 09:32:37

Eierskap i private høyskoler bør fortsatt være basert på tillit
NPH har levert høringsuttalelse om Departementets utkast til ny regulering av tilskudd til private høyskoler og egenbetaling fra studentene.
Les mer
Lagt ut 2016-09-07 07:54:38

Departementet vil regulere ordningen med at private høyskoleeiere kan ta utbytte fra egenbetaling
Etter en lang og omfattende saksbehandling foreligger nå Departementets forslag til regulering av private høyskoleeieres forvaltning av statlige tilskudd og egenbetaling.
Les mer
Lagt ut 2016-05-13 07:46:22

Statsråden vil vurdere en gjennomgang
I et brev datert den 9. mars 2016 til stortingsrepresentant Marianne Aasen (A) som svar på hennes skriftlige spørsmål, har statsråd Torbjørn Røe Isaksen svart at han vil vurdere å foreta en nærmere gjennomgang av tilskuddsordningen til private høyskoler og i den forbindelse sette ned en egen arbeidsgruppe med representanter fra departementet og uh-sektoren.
Les mer
Lagt ut 2016-04-21 08:42:42

NPH mener det er behov for en gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler
Med støtte i en enstemmig merknad fra Stortingets kirke- og utdanningskomite, har NPH fremmet ønske om at det i løpet av 2016-2017 foretas en gjennomgang av de statlige tilskudd til private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2016-04-21 08:28:16

Stortingshøring om Westerdals -Oslo ACT
Forvaltningen av statlige tilskudd til private utdanningsinstitusjoner og departementets dialog med disse institusjonene sto sentralt da Stortinget konstitusjons- og kontrollkomite holdt høring om forvaltningen av statlige tilskudd til Westerdals- Oslo ACT
Les mer
Lagt ut 2016-04-21 08:21:16

NOKUT på 2 minutter og 46 sekunder
NOKUT har laget en liten informasjonsfilm som forteller om hva de gjør. Velg les mer for å se videoen.
Les mer
Lagt ut 2016-03-02 12:33:27

Radikale forslag til ny organisering av uh-avdelingen fra Gjedrem og Fagernæs
En arbeidsgruppe bestående av to norske "forvaltningsnestorer" leverte sin rapport om organiseringen av Kunnskapsdepartementet i dag. Flere av de mest radikale forslagene gjelder organiseringen av høyere utdanning.
Les mer
Lagt ut 2016-01-06 16:04:27

6 nye rekrutteringsstillinger til private høyskoler
Kunnskapsdepartementet har fordelt de nye rekrutteringsstillingene. 6 stillinger er fordelt på 4 private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2015-12-22 14:06:31

Stortinget ønsker seg en gjennomgang av de statlige tilskudd til private høyskoler
I KUF-komiteens merknader til statsbudsjettet for 2016 finner komiteen det ønskelig med en gjennomgang av de statlige tilskudd til de private høyskolene.
Les mer
Lagt ut 2015-12-10 14:43:13

Rapport om NPHs fremtid foreligger
Arbeidsgruppen som har drøftet NPHs fremtid og som har vært ledet av rektor Ingunn Moser, VID vitenskapelig høyskole, leverte sin rapport den 30. november 2015.
Les mer
Lagt ut 2015-12-03 07:51:30

Vidar L Haanes valgt til leder av Universitets- og høgskolerådet
Som nyvalgt leder av UHR trekker han seg fra sitt verv som NPH-leder fra og med 1. januar 2016. Ny leder av NPH frem til årsmøtet blir prorektor Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI. Ny nestleder blir rektor Ingunn Moser, VID vitenskapelig høgskole.
Les mer
Lagt ut 2015-12-03 07:42:36

Ingunn Moser blir VID vitenskapelige høgskoles første rektor
Styret for den fusjonerte vitenskapelige høyskolen VID som er sammenslutningen av Diakonhjemmet Høgskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien, har tilsatt Ingunn Moser som rektor for den nye vitenskapelige høyskolen. Moser er i dag rektor for Diakonhjemmet høgskole. Kollegaer og venner i NPH gratulerer!
Lagt ut 2015-10-21 13:10:45

Campus Kristiania blir Høyskolen Kristiania
Høyskolene som hittil har gått under navnet Høyskolen Campus Kristiania heter fra i dag kun Høyskolen Kristiania.
Les mer
Lagt ut 2015-10-19 18:26:42

Viktige NPH-datoer 2015-2016
NPH orienterer om viktige datoer for konferanser og seminarer 2015-2016
Les mer
Lagt ut 2015-09-29 15:34:32

VID vitenskapelig høgskole er det nye navnet
VID vitenskapelig høgskole er det nye navnet på fusjonen mellom Diakonhjemmet Høgskole i Oslo/ Sandnes, Misjonshøgskolen i Stavanger, Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien Høgskole i Bergen. Navnet ble presentert på et arrangement i Oslo i dag. Navnet står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. I sin hilsning til den nye vitenskapelige høyskolen uttrykte statssekretær Bjørn Haugstad departementets tilfredshet med fusjonen. Han mente at private høyskoler også på denne måten kan ha en positiv påvirkning på statlige institusjoner. For øvrig, mente han, gjør samspillet mellom våre statlige og private institusjoner begge parter bedre. Haugstad overleverte 9 mill kroner av det som er bevilget for å stimulere fusjonsprosessene i sektoren til VIDs fungerende rektor Ingunn Moser. Ny styreleder for VID blir avdelingsdirektør i Kirkerådet Paul Erik Wirgeness. VID vil få 3400 studenter og 300 ansatte og vil bl.a. forestå en av landets største sykepleierutdanninger.
Lagt ut 2015-09-09 12:18:11

OECD inviterer til konferanse om høyere utdanning i Singapore 14.-15. oktober 2015
Konferansen vil være en viktig arena og lyttepost for alle som er engasjert i de utviklingstrekk som vil prege høyere utdanning i tiden som kommer
Les mer
Lagt ut 2015-08-13 16:00:42

Den norske Eurytmihøyskole opphører
Etter flere år med krevende økonomiske rammevilkår og sviktende studentrekruttering har styret ved Den norske Eurytmihøyskole vedtatt å nedlegge denne utdanningen fra og med 1. august 2015.
Les mer
Lagt ut 2015-06-22 07:43:21

EUAs Antwerpendeklarasjon - fire prioriteringer for EU og en agenda for europeiske universiteter
Den europeiske organisasjonen for universitetsledere (EUA), samlet til årskonferanse i Antwerpen april 2015 ber i sin deklarasjon fra møtet EU om å prioritere 1. Langsiktig utdanningspolitikk og finansiering 2. Langsiktig struktur på dialogen med omgivelsene 3. Konsentrasjon av midler til Horizon 2020 4. Mindre ulikheter i de nasjonale rammevilkårene
Les mer
Lagt ut 2015-06-22 07:38:44

KUFkomiteen har levert sin innstilling om Strukturmeldingen
Stortingets KUFkomite har levert sin innstilling om Regjeringens strukturmelding. Stortingsdebatten blir den 11. juni 2015
Les mer
Lagt ut 2015-06-05 07:13:03

Nytt ministerkommunike i Bolognaprosessen
På ministermøtet i Jerevan den 14.-15. mai 2015 har europeiske kunnskapsministre vedtatt et nytt kommunike som staker ut kursen for den videre Bolognaprosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA)
Les mer
Lagt ut 2015-05-18 14:33:34

Interessant amerikansk rapport om erfaringer med MOOC
Harvard og MIT har levert en interessant rapport om sine erfaringer med såkalte MOOC (Massive onlive open courses).
Les mer
Lagt ut 2015-04-08 15:37:34

Strukturmeldingen er oversendt til Stortinget
Fredag den 27. mars 2015 ble Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning oversendt. Statsråden presenterte innholdet på Unios konferanse om høyere utdanning og forskning på Holmenkollen Park Hotell allerede onsdag denne uken.
Les mer
Lagt ut 2015-03-26 07:32:22

Fagskolene - et attraktivt utdanningsvalg
2015 er ifølge statsråden "Fagskolenes år" og OECD kaller fagskolene for "Cinderella of Tertiary Education". NPHs tidligere leder, professor Jan Grund har ledet et utvalg som har utredet fagskolenes situasjon og fremtidsmuligheter i Norge (NOU 2014:14)
Les mer
Lagt ut 2015-03-26 07:20:52

SIU-direktør Alf Rasmussen ny generalsekretær i UHR
Alf Rasmussen ble i dag tilsatt som generalsekretær i UHR etter Ola Stave. NPH gratulerer hjerteligst og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i sektoren.
Les mer
Lagt ut 2015-03-13 16:05:11

Årskonferansen om finansiering og struktur i kvalitetskultur
NPHs årskonferanse 2015 ble avholdt på Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo den 10. mars 2015. Programmet fokuserte på viktige utfordringer og spørsmål som er knyttet til de mange endringsprosesser som er i gang for å forbedre kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning
Les mer
Lagt ut 2015-03-12 13:40:38

Høyere utdanning som transatlantisk handelsvare
EUA advarer mot å gjøre høyere utdanning til en del av den transatlantiske avtalen om frihandel mellom USA og EU.
Les mer
Lagt ut 2015-02-06 15:27:52

Stortinget vil styrke ambisjonene for forskning og høyere utdanning
I sin innstilling til langtidsplan for forskning stiller KUF-komiteens flertall seg bak regjeringens ambisjoner om i løpet av perioden 2015-2018: - å trappe opp med 500 nye rekrutteringsstillinger - trappe opp bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 400 mill kroner mer - trappe opp bevilgningene for å stimulere til deltakelse i Horizon 2020 med 400 mill mer Dessuten peker flertallet på behovet for å etablere konkrete opptrappingsmål for alle prioriteringer på et overordnet nivå. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med rulleringen av langtidsplanen i 2018 utarbeide en investeringsplan, køordning for investeringer, og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter av bygg i universitets- og høyskolesektoren.
Les mer
Lagt ut 2015-01-30 13:07:06

Forslag til et justert finansieringssystem fremlagt
Ekspertgruppen som skulle utrede et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler har levert sin rapport.
Les mer
Lagt ut 2015-01-07 11:04:59

Budsjettøkningen til basisfinansiering ble flatt fordelt
KD har fordelt de økte bevilgningene til uh-sektoren. Det økte basisbevilgning ble flatt fordelt blant de private høyskoler som mottar statige tilskudd.
Les mer
Lagt ut 2014-12-19 12:26:10

100 nye stipendiatstillinger er fordelt
KD har nå fordelt de 100 nye stipendiatstillingene som kom ut av budsjettforliket i Stortinget. Private høyskoler som driver med lærerutdanning og helsefag har fått seks av stipendiatene.
Les mer
Lagt ut 2014-12-19 09:55:47

Produktiviteten i norsk høyere utdanning har økt, men effektiviteten synes å være den samme
Den offentlige produktivitetskommisjonen ledet av Jørn Rattsø presenterte noen foreløpige resultater av sine analyser på et seminar i Oslo den 16. desember 2014.
Les mer
Lagt ut 2014-12-18 09:23:56

Utvalget til Jan Grund og Solfrid Lind har levert sin utredning om norske fagskoler
Utvalgsinnstillingen "Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg" (NOU 2014:14) rommer forslag til 49 tiltak som ble overlevert statsråden den 15. desember 2014. Utvalget foreslår bl.a. at fagskolene blir statlige institusjoner, men det er uenighet i utvalget om fagskoleutdanninger bør gis studiepoeng.
Les mer
Lagt ut 2014-12-15 13:11:39

Ekspertgruppen som har utredet tilsyn med private høyskoler har levert sin rapport
Ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler har levert sin rapport. Rapporten foreslår tiltak som sikrer bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Men ekspertgruppen er delt i synet på om høyskoleeiere skal kunne ta utbytte fra virksomheten.
Les mer
Lagt ut 2014-12-15 08:02:51

Økte basisbevilgninger og flere stipendiater til private høyskoler i 2015
Stortinget øker Regjeringens budsjettforslag for 2015 med 4 mill kroner til økte basisbevilgninger og med 2,2 mill kroner til flere stipendiatstillinger i private høyskoler. Dessuten mener Stortinget at såkalte SAKS-midler også bør kunne tildeles private høyskolefusjoner.
Les mer
Lagt ut 2014-12-05 08:47:24

Budsjettavtalen fjernet forslaget om studentbetaling for studenter fra såkalte 3. land
Det er inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. KDs høringssak om endringer i uh-loven og i den såkalte egenbetalingsforskriften er dermed trukket.
Les mer
Lagt ut 2014-11-21 14:17:23

NPHs høringsuttalelse om kvoteordningen
KD har sendt konsulentfirmaet DAMVADs rapport på høring
Les mer
Lagt ut 2014-11-05 14:18:49

Riksrevisjonen ber statsråden styre og følge opp tilskudd til private høyskoler bedre
KDs forvaltning av tilskudd til private høyskoler er et tema i Riksrevisjonens Dokument 1 i år som omfatter regnskapsåret 2013.
Les mer
Lagt ut 2014-10-23 07:56:16

NPHs høringsuttalelse om MOOCs
KD har sendt NOU 2014:5 MOOC til Norge på høring
Les mer
Lagt ut 2014-10-21 07:55:33

NPH på høring i stortingskomiteene
NPH var invitert til høring i Finanskomiteen og i KUF-komiteen mandag den 20. oktober 2014.
Les mer
Lagt ut 2014-10-21 07:51:48

Forslag til statsbudsjett for 2015 - gjennomført likeverdighet
Les mer
Lagt ut 2014-10-08 10:59:03

Høgskolen Diakonova blir institusjonsakkrediert høyskole
KD har meddelt at med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Stiftelsen Diakonova med virkning fra 12. september 2014 status som høyskole. Akkreditering som høyskole innebærer at institusjonen får utvidede faglige fullmakter, med rett til selv å bestemme hvilke studier institusjonen tilbyr på lavere grads nivå, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 annet ledd. NPH gratulerer.
Lagt ut 2014-09-18 15:39:02

Strukturendring også blant NPHs medlemmer
Den 1. juli 2014 ble Westerdals Høyskole AS og NISS Høyskole AS fusjonert inn i Norges Informasjonsteknologiske Høyskole AS (NITH) Samtidig skiftet NITH navn til Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts Communication and Technology AS (Westerdals Oslo ACT)
Les mer
Lagt ut 2014-09-04 12:36:35

Økte bevilgninger til høyere utdanning i Revidert nasjonalbudsjett 2014
Samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre og Regjeringspartiene åpner for å øke bevilgningene til høyere utdanning og forskning med mer enn 50 mill. kroner tilsammen.
Les mer
Lagt ut 2014-06-05 12:54:21

Evalueringsrapport om kvoteordningen foreligger
KD har fått oversendt en evaluering av den såkalte kvoteordningen fra konsulentfirmaet DAMVAD
Les mer
Lagt ut 2014-05-02 15:15:12

Ekspertgruppe som skal utrede finansieringssystemet er etablert
KD har oppnevnt ekspertgruppen som skal gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Gruppen er bedt om å komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og statlige og private høyskoler bør finansieres i fremtiden.
Les mer
Lagt ut 2014-04-10 15:56:30

NSO har valgt nytt arbeidsutvalg
NSO valgte nytt arbeidsutvalg på sitt årsmøte i Tønsberg 28.-30. mars 2014. Ny studentleder blir Anders Kvernmo Langset fra Høgskolen i Bergen. Med seg i AU får han MF-studenten Kristian Myhre,
Les mer
Lagt ut 2014-03-31 08:30:39

Rapport om kvoteordningen vil foreligge 4. april 2014
Konsulentfirmaet DAMVAD har på oppdrag fra KD evaluert den såkalte kvoteordningen. Rapporten vil foreligge den 4. april og vil bli sendt på høring umiddelbart
Lagt ut 2014-03-20 13:21:09

KD slår sammen SO, FS og USITs seksjon for utvikling av nasjonale tjenester (SUN)
Med virkning fra sommeren 2014 vil sekretariatene for Felles studentsystem (FS) og Samordna Opptak (SO) slås sammen med USITs seksjon for utvikling av nasjonale tjenester (SUN) og det vil bli etablert et nytt felles styre for det nye 1-4(4)organet som blir lagt til UiO.
Les mer
Lagt ut 2014-03-13 14:48:22

U-multirank lanseres den 13. mai 2014
Resultatene i det nye europeiske rangeringssystemet for universiteter og høyskoler, U-multirank, vil bli presentert for første gang på en pressekonferanse i Brussel tirsdag den 13. mai 2014
Les mer
Lagt ut 2014-03-11 13:32:08

Nytt styremedlem i NOKUT
Kunnskapsdepartementet har etter forslag fra NPH oppnevnt studiedekan for bachelorprogrammene på Handelshøyskolen BI, Jon Erik Svendsen som nytt styremedlem.
Lagt ut 2014-02-14 13:26:16

Gaveinntektene til nord-amerikanske universiteter økte i 2013
Private givere ga Nord-amerikanske universiteter og colleges samlet 34 mrd. dollar i 2013. Dette kan leses i den amerikanske publikasjonen Inside Higher Education idag.
Les mer
Lagt ut 2014-02-12 12:55:30

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil innføre gratisprinsippet i private høyskoler
Landsstyret i NSO vil sikre en mer likeverdig finansiering av statlige og private universiteter og høyskoler, for å minimere behovet for å motta skolepenger fra studenter.
Les mer
Lagt ut 2014-01-30 09:54:03

Tre private høyskoler i Oslo fusjonerer
Nordisk Institutt for Scene og Studio AS(NISS), Westerdals Høyskole AS og Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) planlegger å fusjonere til en høyskole - Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology. Alle høyskolene eies av Anthon B Nilsen Utdanning AS
Les mer
Lagt ut 2014-01-15 12:48:02

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil heve listen
I talen på dagens kontaktkonferanse var det en arbeidsvillig statsråd som la frem en syvpunkts plan for å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning.
Les mer
Lagt ut 2014-01-14 10:35:49

Statsråden har fått første delrapport om MOOCs
Les mer
Lagt ut 2013-12-17 13:09:08

KUF-komiteen med positive signaler til private høyskoler
Stortingets KUF-komite har lagt fram sin innstilling om statsbudsjettet for 2014 (Innst 12S). Flertallet i komiteen mener private høyskoler bør tildeles noen av de nye stipendiatstillingene. Dessuten presiserer flertallet at "målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres". Komiteen peker bl.a. på manglende tilskudd til infrastruktur. Komiteen mener det er nødvendig å gjøre endringer i finansieringen. Regjeringen bes derfor å finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur.
Les mer
Lagt ut 2013-12-06 10:59:18

NPH-seminar for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler
Torsdag den 18. januar 2014 inviterer NPH kommunikasjonsmedarbeiere i private høyskoler til et dagsseminar for faglig utbytte og nettverksbygging. Seminaret arrangeres på Campus Kristiania i Oslo.
Se programmet her
Lagt ut 2013-10-23 08:37:09

Statsbudsjettet - all økning går til statlige institusjoner
Den rød-grønne regjeringens siste statsbudsjett viser at når det gjelder private høyskoler var Øystein Djupedals hvileskjær ingen tilfeldighet. 400 nye fullfinansierte studieplasser og 60 rekrutteringsstillinger er bevilget statlige institusjoner i 2014 - ingenting til private høyskoler. Det er nå tale om et betydlige etterslep som stortingsflertallet må ta fatt i etter åtte års rød-grønt styre. Handelshøyskolen BI har riktignok fått videreført noen nye studieplasser, men disse er kun en erstatning for studieplasser som de rød-grønne tidligere har kuttet.
Les mer
Lagt ut 2013-10-15 09:13:54

MOOCs til orientering
På et seminar i Brussel den 10. oktober 2013 ble det orientert inngående om såkalte Massive open omline courses (MOOCs). Nå foreligger presentasjonene.
Les mer
Lagt ut 2013-10-14 15:58:09

Ekspertgruppe skal utrede utbytteforbudet i private høyskoler og fagskoler
Kunnskapsdepartementet har etablert en ekspertgruppe som skal utrede muligheten for en regelfesting av et utbytteforbud i private høyskoler og fagskoler. NPH finner det påfallende at denne utredningsoppgaven er holdt utenfor det offentlige utvalget som skal utrede den statlige finansieringen av landets høyere utdanningsinstitusjoner enten disse er statlige eller private.
Les mer
Lagt ut 2013-09-10 17:12:02

Utvalg skal gjennomgå finansieringsordningen for universiteter og høyskoler
Regjeringen varslet i forskningsmeldingen at den ville oppnevne et utvalg med mandat til å gjennomgå finansieringssystemet for landets statlige og private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler. Nå er utvalget oppnevnt. Det skal ledes av professor Fanny Duckert, UiO. Med seg i utvalget har hun imidlertid ingen med kompetanse på statlige finansiering av private institusjoner og utvalget har heller ikke noe spesielt mandat til å gripe fatt i forvaltningen av de mer enn 1 mrd. kroner som hvert år bevilges til private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2013-09-10 17:06:34

16 råd om modernisering av høyere utdanning i Europa
En arbeidsgruppe ledet av Irlands tidligere president, Mary McAleese har levert 16 råd til ulike aktører med sikte på en modernisering av høyere utdanning i Europa. Arbeidet er en del av EUs "Agenda for modernisering av høyere utdanning"
Les mer
Lagt ut 2013-07-03 13:53:02

KUF-komiteen har levert sin innstilling om Forskningsmeldingen
KUFkomiteen i Stortinget har levert sin innstilling (Innst 372 S) om Regjeringens forskningsmelding (St.meld,nr.18). Stortingsmeldingen har tydelig inspirert KUF-komiteen til å snu en mengde stener i både forsknings- og utdanningspolitikken.Stortinget etterlyser nå bl.a. en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning.
Les mer
Lagt ut 2013-06-04 08:58:39

Vidar L.Haanes innvalgt i UHRs styre
På representantskapsmøtet til Universitets- og høgskolerådet, som ble avholdt på Høgskolen i Sogn og Fjordane den 23. mai 2013, ble Vidar L.Hånes (rektor på MF og leder av NPH) innvalgt som medlem av UHRs styre.
Lagt ut 2013-05-28 11:25:56

NPHs årskonferanse drøftet rankings og dokumentasjon av resultater
Blant foredragsholderne var den tyske koordinatoren av den nye, multidimensjonale EU-rankingen U-multirank, Gero Federkeil fra CHE og fagsjef i Kunnskapsdepartementet, Ingvild Marheim Larsen.
Les mer
Lagt ut 2013-03-13 14:03:56

Nye medlemmer i NPH
Årsmøtet den 4. mars 2013 tok opp nye medlemmer i NPH. Tilsammen består NPH av 26 medlemsinstitusjoner og 1 assosiert medlemsinstitusjon.
Les mer
Lagt ut 2013-03-08 13:22:30

Vidar L. Haanes, MF gjenvalgt som leder av NPH
Nettverk for private høyskoler (NPH) avholdt sitt årsmøte på Høgskolen Diakonova i Oslo den 4. mars 2013
Les mer
Lagt ut 2013-03-08 13:17:54

Noen svar på hvorfor jenter lykkes bedre enn gutter i dagens utdanningssystem
Amerikanske forskere har forsøkt å gi svar på et viktig spørsmål.
Les mer
Lagt ut 2013-02-21 11:11:08

NPH bidrar til den første nasjonale konferanse for studentledere i private høyskoler
Den første konferansen for studentledere i private høyskoler arrangeres på NLA Høgskolen i Bergen den 15.-17. februar 2013. Initiativet er tatt av studenter fra NLA Høgskolen i Bergen, Diakonhjemmet høgskole i Oslo og Dronning Maud Minnes Høgskole i Trondheim. Norsk studentorganisasjon NSO og NPH har bevilget økonomisk støtte til konferansen.
Les mer
Lagt ut 2013-02-11 14:05:04

NPH avholder årsmøte og årskonferanse 4. og 5. mars 2013
NPHs årsmøte vil bli holdt på Høgskolen Diakonova i Oslo mandag den 4. mars 2013. Årsmøtet vil foruten ordinære årsmøtesaker behandle medlemskapssøknader fra Westerdahl Høgskole AS, Atlantis medisinske høgskole, NOROFF University College AS og søknad om assosiert medlemskap fra Norsk Gestaltinstitutt AS.

NPHs årskonferanse vil bli avholdt samme sted tirsdag den 5. mars 2013. Årets konferanse vil fokusere på strategisk institusjonsledelse i lys av innarbeidet kvalitetsarbeid og målstyring i møte med nye indikatorer i EUs etablerte "flerdimensjonale rangeringssystem" for høyere utdanningsinstitusjoner (U-multirank).
Lagt ut 2013-01-18 10:49:27

EU etablerer ny universitetsranking
Fra EU-kommisjonen foreligger melding om at EU nå vil etablere en ny og utvidet rangering av verdens 500 beste universiteter. U-multirank er et av EUs viktigste tiltak for å modernisere europeisk høyere utdanning. All institusjonell planlegging vil heretter måtte ta hensyn til de dimensjoner og de målingsindikatorer som U-multirank presenterer. Det nye rankingsystemet vil bli et tema på NPHs årskonferanse som vil bli holdt på Høgskolen Diakonova, Oslo tirsdag den 5. mars 2013.
Les mer
Lagt ut 2012-12-17 14:43:56

OECD lager konferanserapport i nytt format
Referatet fra høstens generalkonferanse i OECDs program for høyere utdanning (IMHE).
Les mer
Lagt ut 2012-12-10 08:46:27

KUFkomiteen har levert sine merknader til statsbudsjettet
En samlet opposisjon vil øke bevilgningene til norske universiteter og høyskoler med minimum en kvart milliard. Men mens Frp og KrF vil la 10 til 12 prosent av økningen tildeles private høyskoler, vil Høyre og Venstre la private høyskoler bare få 2 til 3 prosent av økningen. Like fullt er en samlet opposisjon enig om å "be regjeringen, i samråd med institusjonene, finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur i private høyskoler". Når det gjelder en egen stipendordning for studenter i private høyskoler med studentbetaling ber komiteens medlemmer fra Frp, Høyre og Venstre "regjeringen om å vurdere endringer i studiestøttesystemet...slik at en del av tilleggslånet til studieavgifter kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått innen normert tid".
Les mer
Lagt ut 2012-12-04 09:31:04

God oppslutning om NPHs nettverkskonferanse
Høstens nettverkskonferanse ble avholdt med god oppslutning på MF mandag den 22. oktober 2012.
Les mer
Lagt ut 2012-10-23 14:52:04

Statsbudsjettet 2013
Statsbudsjettet for 2013 gir få overraskelser for private høyskoler. I 2013 er det flere private fagskoler som er omgjort til private høyskoler. Disse får statlige tilskudd i henhold til sin nye status. Det gjelder NISS Høyskole AS og Westerdahls Høyskole AS.
Les mer
Lagt ut 2012-10-08 10:38:13

Ingen strategiske høgskolemidler til private høyskoler
Private høyskoler har i år hatt anledning til å søke om strategiske høyskolemidler i NFR. Søknadsfristen var 19. april. Midlene ble fordelt i NFRs SHP-komite den 4.-5. oktober 2012. Alle prosjektmidlene tilfalt statlige høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2012-09-12 14:01:20

Viktig dokument om høyere utdanning fra Europarådet
Europarådets ministermøte vedtok i juni 2012 en viktig anbefaling om hvordan Europas høyere utdanningsområde bør ha systemer for høyere utdanning der akademisk frihet og institusjonell autonomi blir anerkjent. Anbefalingene gjelder både politiske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner enten sistnevnte er statlige eller private.
Les mer
Lagt ut 2012-08-27 09:15:57

Diakonhjemmet høgskole har fått doktorgrad
I brev datert den 1. august 2012 har KD fastsatt at Diakonhjemmet høgskole kan tildele graden ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis. DHS er derfor på god vei til å bli privat vitenskapelig høyskole.
Lagt ut 2012-08-07 09:30:49

NLA-bibliotekar Bente Solheim deltar i programkomiteen for BIBSYSs brukermøte 2013
Som representant for private høyskoler er NLA-bibliotekar Bente Solheim oppnevnt til programkomiteen for BIBSYSs brukermøte 2013. Møtet blir arrangert i Trondheim 12. og 13. mars 2013.
Lagt ut 2012-06-01 08:36:36

Viktig konferanse om utdanningsledelse
NTNU og UHR har tatt initiativ til konferanse om utdanningsledelse i norsk høyere utdanning.
Les mer
Lagt ut 2012-05-31 09:58:34

"Erasmus for all" er underveis
EU er kommet et langt skritt videre i å vedta et nytt integrert utdanningsprogram for perioden 2014-2020. Programmet kalles "Erasmus for all" og det tas sikte på en betydlig økt investering.
Les mer
Lagt ut 2012-05-29 13:08:08

KD opprettholder høyskolenes engelske navn
Det har blitt foreslått å endre norske høyskolers engelske navn. Men nå har KD fastslått at det engelske navnet fortsatt skal være "University college". Dette vil gjelde også for alle private høyskoler.
Lagt ut 2012-05-25 11:01:13

Enda en privat høyskole har blitt medlem i UHR
Under UHRs representantskapsmøte i Molde den 23. mai 2012 ble Haraldsplass diakonale høgskole enstemmig opptatt som medlem i UHR. Dermed er det tilsammen 3 private vitenskapelige høyskoler og 6 private høyskoler som er medlem i UHR.
Lagt ut 2012-05-25 10:57:11

1005 nye studieplasser til statligeog private høyere utdanningsinstitusjoner
Regjeringen vil i forslaget Revidert nasjonalbudsjett 2012 etablere 1000 nye studieplasser. NPH registrerer med tilfredshet at studieplassene er tiltenkt både statlige og private institusjoner. Fordelingen gjenstår.
Les mer
Lagt ut 2012-05-15 14:40:25

KDs tilstandsrapport 2012 foreligger
Årets tilstandsrapport viser at 2011 var et godt år for private høyskoler, men at forskjellene øker når det gjelder økonomiske rammevilkår.
Les mer
Lagt ut 2012-05-10 08:49:40

Store forskningsmiljøer er ikke nødvendigvis de beste
Tall fra evalueringen av britiske forskningsmiljøer viser at det ikke nødvendigvis blir desto bedre forskning ved å tilsette stadig flere forskere i et forskningmiljø.
Les mer
Lagt ut 2012-03-01 16:41:18

KD har levert Stortingsmelding om at bedre velferd krever endrede utdanninger
Les mer
Lagt ut 2012-02-28 15:54:33

God oppslutning på seminaret om Den digitale tilstand i private høyskoler
Seminaret ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole den 16. januar 2012.
Les mer
Lagt ut 2012-01-23 14:19:13

Nye midler til samarbeidsprosjekter med Nord-Amerika
I rammen av den såkalte Nord-Amerikastrategien kan norske institusjoner søke om prosjektmidler innen søknadsfristen den 29. mars 2012.
Les mer
Lagt ut 2012-01-02 10:47:03

KD har etablert Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
Les mer
Lagt ut 2011-12-19 09:17:12

NOKUT har vedtatt ny langtidsplan for sine tematiske prioriteringer
Les mer
Lagt ut 2011-12-19 08:36:30

NFR arrangerer søkerseminar for søkere til strategiske forskningsmidler
Fra 2012 åpnes tilgang også for institusjonsakkrediterte private høyskoler til å søke om strategiske forskningsmidler. I den forbindelse arrangerer NFR søkerseminar på Gardermoen mandag den 16. januar 2012.
Les mer
Lagt ut 2011-12-02 08:14:03

Januarseminar om den digitale tilstand i private høyskoler
Januarseminaret arrangeres i Diakonhjemmets høgskoles nye biblioteksbygg mandag den 16. januar 2012.
Les mer
Lagt ut 2011-12-02 08:11:31

Stortingsflertallet viser ingen interesse for bedre rammevilkår for private høyskoler
Stortingskomiteens behandling av KDs forslag til statsbudsjett viser for 2012 en tydeligere splittelse mellom de i posisjon og de i opposisjon. Mens regjeringspartiene gir private (som statlige) høyskoler nærmest null vekst, har opposisjonen i år funnet sammen i en betydelig ambisjon for sektoren. Og opposisjonen vil iår samstemmig bevilge ca.5% av sine økte basisbevilgninger til private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2011-12-01 15:07:21

Akkrediterte private høyskoler gis tilgang til å søke strategiske forskningsmidler
I statsbudsjettet for 2012 gis institusjonsakkrediterte private høyskoler anledning til å søke Forskningsrådet om såkalte strategiske forskningsmidler. NFR arrangerer søkerseminar den 16. januar 2012 på Gardermoen
Les mer
Lagt ut 2011-12-01 15:03:02

Europa tiltrekker seg utenlandske studenter
Mer enn halvparten av utenlandske studenter i verden studerer i Europa. I løpet av siste år har antallet steget med 80 % til over 1,5 million studenter. De fleste kommer fra Asia.
Les mer
Lagt ut 2011-10-26 15:56:03

Statsbudsjettet 2012: NPH ønsker økte tilskudd til infrastruktur i private høyskoler
I sitt innspill til årets statsbudsjett ber NPH stortingskomiteen om å oppfylle en tidligere enstemmig merknad og be Departementet vurdere hva som vil være et rimelig nivå på statlige tilskudd til private høyskoler. NPH mener finansieringssystemet for norsk høyere utdanning ikke godt nok ivaretar private høyskolers økte utgifter til bygg og nødvendig vedlikehold. Les hele innspillet her.
Lagt ut 2011-10-26 13:26:13

EUs reformstrategi for modernisering av høyere utdanning
EUs reformstrategi for modernisering av høyere utdanning i Europa ble presentert den 20. september 2011
Les mer
Lagt ut 2011-10-04 08:42:25

Invitasjon til NPHs nettverkskonferanse høsten 2011 i Bergen
NPHs nettverkskonferanse avholdes på Haraldsplass diakonale høgskole mandag den 10. oktober kl.10-15 Temaer i høstens konferanse blir samfunnsoppdrag og rammevilkår.
Les mer
Lagt ut 2011-09-12 10:07:38

Høring - ny nasjonal strategi for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika
NPH har levert høringsuttalelse til KDs utkast til ny nasjonal strategi for samarbeid om høyere utdanning og forskning med Nord-Amerika (USA og Canada)
Se høringsuttalelsen her.
Lagt ut 2011-08-16 07:48:13

Nytt SIU-styre
KD har oppnevnt nytt styre for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning for perioden 2011-2015. Ett av SIUstyrets nye medlemmer er direktør Jens Petter Tøndel, Handelshøyskolen BI.
Lagt ut 2011-07-08 11:07:46

Nytt studentmedlem i NPHs arbeidsutvalg
Norsk studentorganisasjon (NSO) har valgt Jens Folland som nytt medlem av NPHs arbeidsutvalg. Folland er student ved Høgskolen i Ålesund og fagpolitisk ansvarlig i NSOs styre.
Lagt ut 2011-07-07 08:25:38

Viktig deklarasjon fra EUAs årskonferanse i Århus
De europeiske universitets- og høyskolerådene (EUA) var samlet til årskonferanse i Århus den 13.-15. april 2011. Et viktig utbytte etter konferansen har blitt den såkalte "Århusdeklarasjonen"
Les mer
Lagt ut 2011-05-13 15:31:41

Fagerbergutvalget har levert utredning om et åpnere forskningssystem
Les mer
Lagt ut 2011-05-03 15:57:21

Tilstandsrapporten for 2011 foreligger
Kunnskapsdepartementet har offentliggjort årets Tilstandsrapport for norsk høyere utdanning. Rapporten gir grunnlag for etatstyring i statlige institusjoner og dialogmøtet med private høyskoler tirsdag den 31. mai 2011
Les mer
Lagt ut 2011-05-02 14:02:18

Ny president i EUA
Portugisiske Maria Helena Nazare ble idag valgt til ny president for den europeiske universitetsorganisasjonen EUA. Hun fikk 160 stemmer, mens motkandidaten, danske Lauritz Holm-Nielsen fikk 149 stemmer. Valget ble holdt i Århus der EUAs generalforamling foregår.
Lagt ut 2011-04-14 14:58:00

NLA Høgskolen går inn for fusjon
NLAstyret går inn for fusjon med Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate. Saken skal behandles av NLAs representantskap den 27. april 2011
Les mer
Lagt ut 2011-04-11 13:32:31

Svekkes interessen for etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv?
På et seminar nylig presenterte NIFU (tidligere NIFUStep) resultater fra den såkalte Lærevilkårsmonitoren for perioden 2003-2010.
Les mer
Lagt ut 2011-04-06 08:39:40

Seminar om SAK-prosesser
UHR arrangerte seminar om sektorens ulike SAK-prosesser samme dag som NPH avholdt sin årskonferanse. Seminaret ble holdt på Høgskolen i Buskerud den 2. mars 2011
Les mer
Lagt ut 2011-03-14 14:48:51

Årskonferanse om strategisk ledelse av private høyskoler
NPH avholdt årskonferanse på Handelshøyskolen BI onsdag den 2. mars.
Les mer
Lagt ut 2011-03-03 13:03:01

NPHs årsmøte valgte nytt arbeidsutvalg
NPHs årsmøte ble avholdt på Handelshøyskolen BI tirsdag den 1. mars. Årsmøtet gjenvalgte rektor Vidar L.Haanes, MF som leder og valgte prorektor Dag Morten Dahlen,BI, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole, rektor Jørn-Henning Theis, Haraldplass diakonale høgskole som AU-medlemmer. Rektor Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen og student Eirik Uthus, NSO fortsetter som AU-medlemmer. Som varamedlemmer ble rektor Marianne Skjulhaug, BAS og direktør Aleksander Nikolic valgt.
Lagt ut 2011-03-03 13:00:57

Rapport fra seminaret om finansiering av infrastruktur i private høyskoler
NPH arrangerte nyttårsseminar på Fjellhaug internasjonale høgskole den 19. januar 2011. Seminaret ga innspill til et videre politisk arbeid med sikte på å øke de statlige tilskudd til private høyskolers infrastruktur.
Les mer
Lagt ut 2011-01-25 13:28:40

NPHs høringsuttalse om evalueringen av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
Se vedlagte høringsuttalelse fra NPH
Lagt ut 2011-01-11 15:19:30

NPH-seminar om finansiering av private høyskolers infrastruktur
NPH arrangerer seminar om finansiering av private høyskolers infrastruktur på Fjellhaug internasjonale høgskole i Oslo onsdag den 19. januar 2011
Les mer
Lagt ut 2011-01-11 13:36:19

NOKUT har institusjonsakkreditert tre
Lovisenberg diakonale høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Ansgar teologiske høgskole er institusjonsakkreditert av NOKUT som høgskoler. Departementet må godkjenne vedtaket, men Nettverket gratulerer uansett!!
Lagt ut 2010-12-17 11:34:46

Få endringer i statsbudsjettet for 2011
Stortingskomiteen har få endringer i Departementets forslag til statsbudsjett for 2011. Det har ikke lyktes for NPH å få til en enstemmig merknad om å vurdere et rimelig nivå på tilskudd til private høyskoler. Men en samlet opposisjon har denne gang levert en interessant merknad som kan være en begynnelse på et fornyet budsjettarbeid.
Les mer
Lagt ut 2010-12-03 09:36:59

Referater fra OECDs generalkonferanse
Omtrent 500 deltakere deltok på OECDs konferanse om høyere utdanning den 13.-15. september i Paris. Nå foreligger referatene om hvordan sektoren i lys av dagens finanskrise kan tenkes å Doing more with less
Les mer
Lagt ut 2010-10-13 08:33:52

EU-programmene skal fornyes for 2014-2020
EU-kommisjonen inviterer alle interesserte til å levere bidrag til en fornyelse av EU-programmene for utdanning og for ungdom.
Les mer
Lagt ut 2010-10-12 09:00:45

Innholdesrik nettverkskonferanse med NPHs 10 årsjubileum
Statsråd Tora Aasland kom i spissen for omkring 100 deltakere og gjester til NPHs nettverkskonferanse på Diakonhjemmet Høgskole mandag den 11. oktober. Under lunsjen ble det markert at det er 10 år siden NPH ble formelt etablert.
Les mer
Lagt ut 2010-10-12 09:00:22

Insentivbasert statsbudsjett for private høyskoler i 2011
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 viser et finansieringssystem som fungerer og gir forutsigbare tilskudd til sektoren. Systemet opprettholder 6 kostnadskategorier. Noen private høyskoler har fått nye studieplasser og kostnadskategorien til grunnskolelærerutdanningene er endret. Men på grunn av økte investeringer i bygg og anlegg, øker forskjellen mellom statlige og private institusjoners rammevilkår også i 2011.
Les mer
Lagt ut 2010-10-05 11:54:03

Statsråd Tora Aasland kommer til NPHs 10-årsmarkering
NPH vil den 11. oktober 2010 markere at det er 10 år siden nettverket ble formellt stiftet.
Les mer
Lagt ut 2010-06-18 14:44:26

Minimal revisjon i statsbudsjettet for høyere utdanning
Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett har ikke imøtekommet noen av de krav som sektoren har fremmet for 2010. Finansministeren mener Regjeringen har investert nok i nye studieplasser for iår. Det blir spennende å se om studentopptaket i august blir redusert i pakt med statens manglende fullfinansiering av norske studieplasser.
Les mer
Lagt ut 2010-05-11 14:41:51

KDs tilstandsrapport for 2010 foreligger
Husk at rapporten med vedlegg utgjør mer enn 500 sider dersom du tenker printe den ut.
Les mer
Lagt ut 2010-04-22 20:04:16

EUA lanserer sin sjette Trend rapport
Under ministermøtet for Bolognaprosessen fremla den europeiske universitetsorganisasjonen EUA sin sjette rapport om Bolognaprosessens status quo og universitetenes vurderinger av prosessen. Rapporten ble fremlagt under et seminar på universitetet i Wien den 11. mars 2010
Les mer
Lagt ut 2010-03-22 11:01:40

Stortinget mener Norge trenger et mer mangfoldig høyere utdanningssystem
Stortingets kirke- og undervisningskomite har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om utdanningslinja (St.meld. nr.44) En samlet komite mener det norske kompetansesystemet bør utvikle seg i ulike retninger, slik at mangfoldet i utdanningstilbudene kan økes. Opposisjonen fremholder spesielt private høyskolers bidrag i arbeidet for å oppnå en slik målsetting. Stortingskomiteen vektlegger betydningen av at høyere utdanning har høy relevans for studenters fremtidige arbeidsliv. Det bør utvikles samarbeid mellom studiestedene og arbeids- og samfunnslivet hva gjelder innhold, praksisperioder og de kvalifikasjonene studier gir. Men komiteen synes å overlate den interne organisering av slikt samarbeid til institusjonene selv å bestemme.
Les mer
Lagt ut 2010-03-19 12:26:53

God oppslutning om aktuell årskonferanse 2010
NPHs årsmøte og årskonferanse 2010 ble avholdt på Ansgar teologiske høgskole, Kristiansand den 2.-3. mars 2010. Temaet var: Dannelsesutfordringer i private høyskoler
Les mer
Lagt ut 2010-03-08 08:47:37

Nytt varamedlem til NOKUTs styre
Førsteamanuensis Oddvar Førland, Haraldsplass diakonale høgskole, er oppnevnt som nytt varamedlem til NOKUTs styre etter Bård Mæland. Mæland er Misjonshogskolerektor fra 1. mars 2010.
Lagt ut 2010-02-25 15:55:45

Også private høyskoler trenger økt handlingsrom
Den såkalte Handlingsromgruppa, der NPHs nestleder, prorektor Guri Hjeltnes har deltatt, har overlevert sin innstilling til statsråd Tora Aasland.
Les mer
Lagt ut 2010-02-25 12:17:31

Vellykket erfaringsutveksling om innføringen av kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning
NPH og UHRs konferanse om innføringen av kvalifikasjonsrammeverk i norsk høyere utdanning i Bergen 25.-26. januar 2010 samlet over 200 deltakere fra hele sektoren.
Les mer
Lagt ut 2010-01-28 11:13:27

Ny handlingsromgruppe oppnevnt av Regjeringen
Regjeringen har oppnevnt ytterligere en handlingsromgruppe - denne gang for å gi statsråden råd om hvordan nasjonen kan få mer forskning for pengene. Det er tydelig at de rød-grønne bevilgninger til forskning og høyere utdanning nå begynner å nærme seg taket.
Les mer
Lagt ut 2010-01-04 14:40:00

NPHs høringsuttalelse om utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning
NPH har levert høringsuttalelse til departementets utkast til forskrift om NOKUTs virksomhet
Les mer
Lagt ut 2009-12-14 08:45:41

Statsbudsjettet for 2010
Stortinget vedtok statsbudsjettet for høyere utdanning og forskning den 9. desember 2009.
Les mer
Lagt ut 2009-12-14 08:37:33

Aktuell nettverkskonferanse med god deltakelse
NPH avholdt sin årlige nettverkskonferanse på Lovisenberg diakonale høgskole mandag den 19.oktober 2009. Temaer som statsbudsjett 2010, SAK og ny NOKUT-strategi viste seg å være høyaktuelle temaer og de skapte engasjement.
Les mer
Lagt ut 2009-10-27 09:02:20

Høring - utkast til departementets nye NOKUT-forskrift
Departementet har sendt utkast til ny NOKUT-forskrift på høring. Forskriften revideres i kjølvannet av fjorårets evaluering av NOKUT. Høringsfristen er 11. desember 2009.
Les mer
Lagt ut 2009-09-17 14:14:43

NPHs nestleder, prorektor Guri Hjeltnes BI oppnevnt til viktig arbeidsgruppe
Departementet har oppnevnt arbeidsgruppe for å utføre viktig utredningsoppdrag i sektoren. Marianne Harg, TEKNA, også kjent blant private høyskoler som \"Stjernøutvalgets kloke mindretall\" skal lede arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal vurdere følgende spørsmål: - Hvordan utdanningskvaliteten kan sikres og økes i høyere utdanning - Hvordan universitetene og høyskolenes selvstyre fungerer operativt i dag - Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning - Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår - Institusjonenes strategiske valg i forhold til omfang og innretning på fagportefølje i lys av finansieringssystemet - Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet - Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser. Det synes åpenbart at statsråden med siste års omfattende evaluering av finansieringssystemet i høyere utdanning, ikke har fått alle de svar hun trenger.
Les mer
Lagt ut 2009-09-17 14:02:23

NPHs nettverkskonferanse høsten 2009
Invitasjon og program er utsendt til NPHs medlemsinstitusjoner og til observatører som følger NPHs arbeid.
Les mer
Lagt ut 2009-09-11 10:25:17

Statsråd Tora Aasland ønsker økt handlingsrom for norske høyere utdanningsinstitusjoner
NPH mener den virkeligheten som nå skal beskrives må omfatte mer enn de statlige institusjonene i sektoren. Kvalitetsreformen har skapt behov for økt handlingsrom på alle studiesteder.
Les mer
Lagt ut 2009-09-04 10:40:27

Stortingsmelding om kompetansebehov som høyere utdanning bør dekke
Regjeringen har helt på slutten av stortingsperioden levert St.meld.nr. 44, kalt Utdanningslinja. Meldingen presenterer flere av de grepene som en gjenvalgt regjering ønsker gjennomført i neste stortingsperiode
Les mer
Lagt ut 2009-06-15 16:15:26

Konstruktivt dialogmøte mellom private høyskoler og departementet
Kunnskapsdepartementet avholdt årets dialogmøte med private høyskoler onsdag den 3. juni.
Les mer
Lagt ut 2009-06-05 07:54:08

Tilstandsrapporten for høyere utdanningsinstitusjoner 2009
Departementet har offentliggjort Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009. Rapporten omfatter både statlige og private institusjoner og legges til grunn for etatsstyringsmøter med de statlige og for dialogmøtet med de private institusjonene.
Les mer
Lagt ut 2009-04-23 08:16:46

NPH støtter studentenes krav om en kunnskapsmilliard til høyere utdanning
Studentorganisasjonene i Norge har tatt initiativ til å skape en radikalt forsterket investeringslyst i høyere utdanning hos Regjeringen Stoltenberg.Les om studentenes initiativ her
Les mer
Lagt ut 2009-03-06 15:54:55

Stortingsmelding om internasjonalisering av norsk utdanning
Statsråd Tora Aasland har lagt frem stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning. I høyere utdanning vil det vurderes tiltak knyttet til utvikling av felles studieprogrammer og fellesgrader, og til samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner.
Les mer
Lagt ut 2009-02-13 09:35:25

NPH har levert innspill til det statlige budsjettarbeidet 2009
Innspillet fremmer behov for økning av basiskomponenten og tildeling av stipendiater til private høyskoler
Les mer
Lagt ut 2009-02-04 11:29:32

Statsråd Tora Aasland kommer til NPHs årskonferanse 2009
NPHs årskonferanse om \"Dynamikk og diversitet i høyere utdanning\" arrangeres på Norges Informasjonsteknologiske Høgskole onsdag den 4. mars 2009. I tilknytning til årskonferansen arrangeres NPHs årsmøte dagen før.
Les mer
Lagt ut 2009-02-03 08:30:03

Vellykket arbeidsseminar på BI
NPHs arbeidsseminar om plan- og analysearbeid ble gjennomført den 21.-22. januar 2009.
Les mer
Lagt ut 2009-01-28 12:30:15

Tiltakspakken til høyere utdanning må inkludere de private høyskolene
I Regjeringens krisepakke bevilges det 315 mill kr til ekstra byggeprosjekter ved statlige utdanningsinstitusjoner i 2009. Det foreslås i tillegg å etablere 60 nye stipendiatstillinger i mat-nat & teknologifag. Nettverket for private høyskoler (NPH) er positive til at Regjeringen i krisepakken også stimulerer til økte investeringer i høyere utdanning og forskning. NPH legger til grunn at de private høyskolene også får sin andel av krisepakken. NPHs utgangspunkt er at de private høyskolene utgjør en integrert del av det samlede utdanningstilbudet i Norge. Det er derfor viktig at de private høyere utdannings institusjonene blir gitt anledning til å foreslå tiltak som vedlikehold, nybygging, investeringer i utstyr og investeringer i rekrutteringsstillinger på lik linje med de tilsvarende statlige institusjonene.
Les mer
Lagt ut 2009-01-26 12:54:34

Høgskolelektor Per Tore Granrusten, Dronning Maud Minnes høgskole blir styremedlem i NOKUT
Høgskolelektor Per Tore Granrusten, Dronning Maud Minnes høgskole er oppnevnt som styremedlem etter forslag fra NPH. Hans funksjonstid er frem til 31.12.2012.
Lagt ut 2008-12-19 13:56:58

Styrking av sektorens basiskomponenter med 160 mill kroner i 2008
Statsråd Tora Aasland har styrket sektorens basiskomponenter i 2008 med 160 mill kroner. Beølpet er prosentvis fordelt blant alle institusjonene som mottar statlig tilskudd
Les mer
Lagt ut 2008-11-27 12:01:01

Tilstandsrapport for private høyere utdanningsinstitusjoner 2008
Kunnskapsdepartementet har utgitt tilstandsrapport for private høyere utdanningsinstitusjoner basert på institusjonenes 2007-rapportering.
Les mer
Lagt ut 2008-10-30 09:57:46

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2009
Ingen statlig satsning på private høyskoler
Les mer
Lagt ut 2008-10-08 08:38:35

Budsjettkuttene fra 2006 reverseres i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2008
Regjeringen har etterkommet ønsket om å starte reverseringen av budsjettkuttene fra 2006. Gaveforsterkningsordningen får en ny nedre grense på 3 mill. kroner (tidl. 5 mill. kroner)
Les mer
Lagt ut 2008-05-15 13:20:33

Basiskomponentene må heves til et rimelig nivå
NPH har levert innspill til det statlige budsjettarbeidet 2008-2009
Lagt ut 2008-04-14 09:55:25

Kvalitet fremfor kvantitet
NPH har levert høringsuttalelse til Stjerneutvalgets utredning (NOU 2008:3)
Lagt ut 2008-04-14 09:53:48

NOKut synes braNOK
Et internasjonalt ekspertpanel har levert sin evaluering av NOKUT i to delrapporter - om NOKUT svarer til de europeiske standarder for kvalitetssikringsorganer, og om NOKUTs nasjonale rolle så langt.
Les mer
Lagt ut 2008-03-06 15:01:08

NPHs årskonferanse drøfter Stjernøutvalget
NPHs årskonferanse på Dronning Mauds Minne høgskole den 4. mars 2008 vil fokusere på Stjernøutvalgets utredning (NOU 2008:3) og de konsekvenser en ny strukturreform kan få for private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2008-02-20 09:30:46

Oslo Markedshøyskole og Norsk Reiselivshøyskole på Campus Kristiania slås sammen
Høyskolene Oslo Markedshøyskole (OMH) og Norsk Reiselivshøyskole (NRH) på Campus Kristiania har fra 1. januar 2008 blitt Markedshøyskolen. Den nye høyskolen har tre institutter: Reiseliv, Innovasjon og Markedsvitenskap.
Lagt ut 2008-02-12 10:28:28

Stjernøutvalget - ses alt under ett?
Det såkalte Stjernøutvalget har lagt frem utredningen om norsk høyere utdanning (NOU 2008:3 - Sett under ett). Det er imidlertid ikke en samlet sektor - sett under ett - som er blitt utredet, men utredningen konsentreres utelukkende om statlig eide universiteter og høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2008-01-24 10:57:29

Rapporteringsseminaret 2008: Bidrag til utvikling av kvalitetskultur
NPH arrangerte årets rapporteringsseminar på Barratt Due Musikkinstitutt onsdag den 16. januar 2008 med god oppslutning fra medlemsinstitusjonene.
Les mer
Lagt ut 2008-01-18 15:31:35

Nytt styre i Samordna opptak
Les mer
Lagt ut 2007-12-18 11:32:00

Vellykket nettverkskonferanse
NPH avholdt høstens nettverkskonferanse på MF den 15. oktober 2007. Tema for konferansen var Eierskap i private høyskoler. Konferansen samlet vel 70 deltakere og omfattet denne gang flere eksterne, eieroppnevnte styremedlemmer i private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2007-10-24 09:38:26

Ennå ikke noe rimelig nivå på statlige tilskudd til private høyskoler
Regjeringens forslag til statsbudsjett er ingen satsning på høyere utdanning og forskning, snarere en videreføring.
Les mer
Lagt ut 2007-10-24 09:31:22

Nytt styre for BIBSYS
Departementet har oppnevnt nytt styre for BIBSYS. Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen, BI er oppnevnt som 2. varamedlem til styret. De øvrige styremedlemmer er: Sverre Spildo, ass. universitetsdirektør, Universitetet i Bergen - leder Bente R. Andreassen, bibliotekdirektør, Universitetsbiblioteket i Oslo - nestleder Marit Vestlie, direktør for formidling, Nasjonalbiblioteket Else Norheim, hovedbibliotekar, Høgskolen i Østfold Lasse Lønnum, universitetsdirektør, Universitetet i Tromsø Petter Kongshaug, direktør, UNINETT - 1. vara, og altså Dagmar Langeggen, bibliotekdirektør, Handelshøyskolen BI - 2. vara
Lagt ut 2007-09-10 08:39:16

NPH nettverkskonferanse 11. oktober på MF
Tema for høstens nettverkskonferanse vil være Eierskap i private høyskoler. I tillegg til den daglige ledelse i NPH-institusjonene inviteres eksterne styreledere og styremedlemmer. Påmelding innen 28. september
Les mer
Lagt ut 2007-08-28 09:36:32

Regjeringen har oppnevnt utvalg som skal granske uredelighet i forskning
Les mer
Lagt ut 2007-07-05 12:26:58

NOKUT skal evalueres
Departementet har oppnevnt komiteen som innen 29. februar 2008 skal evaluere NOKUTs virksomhet. NIFUStep skal koordinere arbeidet.
Les mer
Lagt ut 2007-07-02 14:09:56

Nytt styre i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Departementet har oppnevnt direktør Ole Eriksen, Misjonshøgskolen til medlem av styret i SIU. Internasjonal direktør Helge Jensen, BI er oppnevnt som varamedlem. SIUstyrets studentmedlem Tina Marii Skare er også studentrepresentant i NPH/AU
Les mer
Lagt ut 2007-06-29 13:49:45

Ot.prp.nr.67 (2006-2007) om individuell akademisk frihet
Regjeringen foreslår å hjemle individuell akademisk frihet i Universitets- og høyskoleloven, i tråd med Underdalutvalgets forslag.
Les mer
Lagt ut 2007-06-27 10:19:29

Revidert nasjonalbudsjett
Svakt fokus på høyere utdanning og forskning i Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2007
Les mer
Lagt ut 2007-06-19 11:00:41

Stortingsmelding om kvalitetsreformen
Departementet har startet arbeidet med en stortingsmelding om kvalitetsreformen i høyere utdanning.
Les mer
Lagt ut 2007-05-21 10:32:12

Revidert nasjonalbudsjett 2007
Regjeringen har i det reviderte nasjonalbudsjett foreslått å styrke forskningsfinansieringen med 0,6 mill til private høyskoler og vitenskapelige høyskoler
Les mer
Lagt ut 2007-05-15 11:13:03

Studentene gjør sitt inntog i NPH
På årsmøtet den 7. mars ble det vedtatt å utvikle NPHs vedtekter slik at Studentenes landsforbund bes om å oppnevne et medlem av arbeidsutvalget og tre medlemmer av årsmøtet. Sykepleiestudenten Tina Marii Skare ble første valget studentmedlem av NPHs arbeidsutvalg
Lagt ut 2007-03-20 13:22:20

MFs rektor Vidar L.Haanes valgt til ny NPH-leder
På NPHs årsmøte den 7. mars ble MF-rektoren Vidar L. Haanes valgt til ny rektor i NPH.
Les mer
Lagt ut 2007-03-20 13:20:16

NPHs høringsuttalelse om Underdalutvalgets innstilling
NPH har levert horingsuttalelse til NOU 2006:19 Akademisk Frihet - det såkalte Underdalutvalget.
Les mer
Lagt ut 2007-02-06 10:38:29

Invitasjon og innkalling til årskonferanse og årsmøte i NPH
Det inviteres til årskonferanse og årsmøte i NPH på Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland i Sandnes tirsdag den 6. til onsdag den 7. mars 2007. Program, saksdokumenter og påmeldingsskjema er lagt ut på NPHs hjemmeside (www.nph.no)
Les mer
Lagt ut 2007-02-02 11:20:07

Rapporteringsseminar 16. januar 2006
NPH arrangerte arbeidsseminar om rapportering. Seminaret rommet bl.a. foredrag av nøkkkelmedarbeidere i departementet. Les mer
Lagt ut 2007-01-19 12:24:46

Nytt styre og nye klagenemnder i NOKUT
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt styre og nye klagenemnder i NOKUT
Les mer
Lagt ut 2007-01-12 12:19:23

Rapport fra det første europeiske forum for kvalitetsarbeid i høyere utdanning
Det første forum for kvalitetsarbeid i høyere utdanning ble arrangert i Munchen i slutten av november 2006.
Les mer
Lagt ut 2007-01-05 09:26:24

NPH-seminar om rapportering
Felles lov og felles finansieringssystem for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner medfører et nærmest identisk rapporteringssystem for sektoren. For mange mindre private høyskoler stiller dette betydelig krav til den årlige rapporteringen. NPH arrangerer derfor den 16. januar et medarbeiderseminar om årets rapporteringskrav.
Les mer
Lagt ut 2007-01-03 14:16:09

Statsbudsjettet 2007 - stort sett som Regjeringens forslag
Finanskomiteen har gitt 5,1 mill kroner til Norsk Lærerakdemi, Dronning Maud Minne Høgskole og Den norske Eurytmihøgskolen. Forøvrig blir statsbudsjettet for private høyskoler 2007 slik Regjeringen har foreslått.
Les mer
Lagt ut 2006-12-07 14:50:42

Uforståelig diskriminering av private høyskoler i Stortinget
Stortingsflertallet har godtatt fortsatt skattemessig forskjellsbehandling mellom statlige og private institusjoner ved opprettelse av gaveprofessorater.
Les mer
Lagt ut 2006-11-30 09:05:47

NPHs høringsuttalelse om formidlingskomponenten
NPHs arbeidsutvalg har vedtatt høringsuttalelse til departementet om forslaget til en ny formidlingskomponent i finansieringssystemet for statlige tilskudd til høyere utdanning.
Les mer
Lagt ut 2006-11-17 11:15:35

Nytt opptaksreglement - Soria Moria light
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nytt opptaksreglement på høring. Forslaget er et forsiktig skritt på veien mot å nå Soria Moria-erklæringens mål om å gi generell studiekompetanse til alle med 13 års skolegang.
Les mer
Lagt ut 2006-10-31 08:28:19

NPHs innspill til Stortingets budsjettbehandling
I tilknytning til høringen i Stortinget onsdag den 18. oktober leverte NPH et innspill til budsjettarbeidet. I etterkant av høringen er det levert et oppfølgingsnotat
Les mer
Lagt ut 2006-10-17 15:36:33

Hele universitets- og høgskolesektoren behandles på likeverdig basis i Statsbudsjettet 2007
Regjeringens fremlegg til statsbudsjett viser at private og statlige høyere utdannings-institusjoner behandles stadig mer likeverdig og likt. Problemet for private høyskoler er at regjeringen vil kutte i bevilgningene til høyere utdanning og forskning i 2007. Dernest er det et problem at bevilgingsnivået som forelå da finansieringssystemet ble innført var lavt for de private høyskolene. Slik opprettholdes betydelige forskjeller i finansieringsnivå mellom statlige og private institusjoner. Kutt i basiskomponenten gjør finansieringssystemet stadig mer incentivbasert for de private høyskolene. Årets budsjettforslag viser at med en svekket rapportering av studie- og publikasjonspoeng vil en høyskole - sammen med årets kutt i basiskomponenten, få betydelige budsjettkutt.
Les mer
Lagt ut 2006-10-06 10:50:45

God informasjon om GATS og høyere utdanning
Den kanadiske utdanningsforskeren Dr. Jane Knight har levert en informativ guide om de implikasjonene som handelsavtaler under GATS vil ha for høyere utdanning. Guiden er utgitt av Commonwealth of Learning og UNESCO
Les mer
Lagt ut 2006-10-04 12:38:22

Underdalutvalget foreslår sterkere lovfesting av akademisk frihet
Utredningen om individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov knyttet til begrepet "akademisk frihet" er overlevert (NOU 2006:19)
Les mer
Lagt ut 2006-10-03 14:41:37

OECD-rapport om norsk høyere utdanning
En ny OECD-rapport om norsk høyere utdanning har mange positive synspunkter på private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2006-09-29 09:09:11

NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge
NOKUTs ekspertpanel har levert sin evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge.
Les mer
Lagt ut 2006-09-26 11:08:28

Nettverkskonferansen 13. oktober 2006
Se nærmere informasjon
Lagt ut 2006-09-18 15:42:08

Skattemessig likebehandling ved etablering av gaveprofessorater
Les mer
Lagt ut 2006-09-08 13:49:02

Baltiske land med i Nordplus fra 2008
Les mer
Lagt ut 2006-09-04 09:27:00

Formidlingskomponent innføres tidligst 2009
Departementet gir nå uttrykk for at arbeidet med etablering av en formidlingskomponent i finansieringssystemet ikke vil få noen følger for rapporteringen i 2006. Forslagene vil først bli sendt på en offisiell høring. Dette tilsier at en fomidlingskomponent vil kunne innføres i finansieringssystemet tidligst med rapporteringen fra virksomheten i 2007 og med budsjettet for 2009.
Lagt ut 2006-08-25 13:26:22

Høring Forslag til satsningsplan for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika
NPH har levert høringsuttalelse om rapport som foreslår etablering av satsningsplan for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika NPHs høringsuttalelse
Lagt ut 2006-08-25 09:25:36

Minneord ved Jon Lilletuns død
Alle norske private høyskoler, spesielt de som baserer sin virksomhet på et kristent verdigrunnlag, har med Jon Lilletuns død mistet en av sine fremste politiske talsmenn.
Les mer
Lagt ut 2006-08-22 14:32:28

Midler til mer kompetanse til sykepleierutdanningene
Kunnskapsdepartementet har fordelt 9,5 mill kr til universitet og høyskoler som gir sykepleierutdanning. Fordelingen understreker likebehandling av statlige og private institusjoner Les mer
Lagt ut 2006-08-22 08:09:43

Forslagene til indikatorer for formidlingskomponenten i finansieringssystemet presentert
I 2005 ble det etablert nasjonale indikatorer for måling av forskningsinnsats. Nå foreligger forslag til indikatorer for måling av forskningsformidling. Les mer Samtidig foreligger kravspesifikasjon for teknisk system for måling av forskningsformidling Les mer
Lagt ut 2006-07-11 08:18:05

Ingen representant for private høyskoler i Stjernøutvalget
Sammensetningen av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede norsk høyere utdanning vil ikke bli endret. Utvalget forblir derfor uten noen representant med privat høyskoleerfaring.
Les mer
Lagt ut 2006-07-03 09:30:18

Karakterbruk i UH-sektoren
En arbeidsgruppe, nedsatt av UHR 11. januar 2006, har levert sin rapport basert på arbeidet til karakterpanelene: "Karakterbruk i UH-sektoren". Gruppen har vært ledet av seniorrådgiver Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen. Rapporten vil bli behandlet i UHRs styre i løpet av høsten.
Les mer
Lagt ut 2006-06-16 14:20:00

Høstens nettverkskonferanse
NPHs nettverkskonferanse arrangeres fredag den 13. oktober 2006, kl.10-15 på Campus Kristiania i Kirkegaten, Oslo sentrum
Lagt ut 2006-06-16 14:20:00

Nasjonal språkpolitikk for universitets- og høgskolesektoren
En arbeidsgruppe i UHR har levert forslag til ny språkpolitikk ved norske universiteter og høyskoler. Forslaget kan leses her
Lagt ut 2006-06-07 15:07:49

Nytt regjeringsoppnevnt utvalg for høyere utdanning
Regjeringen har nedsatt et utvalg for å vurdere den videre utvikling av norsk høyere utdanning i lys av samfunnets behov. Utvalgets sammensetning og mandat
Les mer
Lagt ut 2006-05-31 09:39:02

Interpellasjon om private høyskoler i Stortinget
Stortinget debatterte den 29. mai private høyskolers plass i det nasjonale utdanningssystemet. Debatten kom på grunnlag av interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF). Den viser en utvikling i retning av stadig større likeverdighet mellom statlige og private utdanningsinstitusjoner, men det gjenstår å finne et forutsigbart og rimelig nivå på tilskudd til private høyskoler. Stortingsdebatten 29.mai
Lagt ut 2006-05-31 09:01:37

Regjeringen vil rette opp noen av årets kutt
Regjeringen forelår å styrke helse- og omsorgs- og lærerutdanningene med 4 millioner kroner
Les mer
Lagt ut 2006-05-12 11:29:59

Årskonferansen og årsmøtet på BI
NPH avholdt årskonferanse og årsmøte på BI, Nydalen den 7. og 8. mars 2006
Les mer
Lagt ut 2006-03-29 13:17:47

Årskonferanse og årsmøte på BI, Nydalen
NPH avholder årskonferanse og årsmøte på Handelshøyskolen BI, Nydalen tirsdag den 7. og onsdag den 8. mars 2006.
Program
Lagt ut 2006-02-17 14:56:32

Kaldere politisk klima for private høyskoler
Stortinget har behandlet regjeringens budsjettforslag og flertallet fra Ap SV og Sp har kuttet ytterligere i tilskuddet til private høyskoler.
Les mer
Lagt ut 2005-12-08 11:21:22

Statsbudsjettet 2006 - ulikheten øker
Tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen har gitt et kutt på 14,6 millioner til private høyskoler. Kuttet synes vilkårlig fordelt på noen få. Ulikheten i finansieringen av norsk høyere utdanning øker dersom dette budsjettforslaget blir vedtatt.
Lagt ut 2005-11-15 08:28:08

Årsmøtet utvikles til konferanse om privat høyere utdanning
NPHs årsmøte avholdes på BI, Nydalen dagene 7.-8. mars 2006. Dagene utvikler seg til en konferanse om privat høyere utdanning sett i et internasjonalt perspektiv
Les mer
Lagt ut 2005-11-14 08:40:00

Statsbudsjettet: Større likeverdighet - fortsatt stor ulikhet
Statsbudsjettet presenteres uten kap.282. De private høyskolene er heretter plassert i henhold til institusjons-/ programakkreditering. Dette skaper likeverdighet. Men fraværet av bevilgninger til doktorgradsstillinger ved private høyskoler vitner om fortsatt stor ulikhet. Veien fram til likestilling synes lang.
Les mer
Lagt ut 2005-10-18 08:27:11

Høstens nettverkskonferanse
NPH avholder høstens nettverkskonferanse på Diakonhjemmet Høgskole fredag den 21. oktober
Les mer
Lagt ut 2005-10-18 08:26:06

Ragnhild Kvålshaugen nestleder i NOKUT
Private høyskolers representant i NOKUT-styret, ny nestleder
Les mer
Lagt ut 2005-07-07 10:26:58

Formidlingsutvalget har levert sin innstilling
Formidlingsutvalget i UHR har levert sine forslag til avgrensning av formidlingsbegrepet og til indikatorer for beregning av statstilskudd til formidling.
Les mer
Lagt ut 2005-07-07 10:24:09

Ny felles lov
Stortinget har vedtatt ny felles lov for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner.
Les mer
Lagt ut 2005-06-27 00:00:00

Nytt navn - Høyskolen Diakonova
Menighetssøsterhjemmets Høgskole heter Høyskolen Diakonova fra og med 1. februar
Lagt ut 2005-02-04 06:38:20

Møte i NPH/AU 19. januar 2005
AU forbereder årskonferanse i Bergen (NLA) 8.-9. mars 2005
Les mer
Lagt ut 2005-01-26 11:35:55

Nytt NOKUT-styre
Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen BI/ SINTEF er oppnevnt for en ny periode (frem til 2008) i NOKUTs styre. Professor Roger Abrahamsen, Ås er oppnevnt som ny styreleder.
Lagt ut 2005-01-05 15:59:38

Møte i NPH/AU 9.desember 2004
NPH/AU avholdt sitt møte foran høringen i Stortingskomiteen
Les mer
Lagt ut 2004-12-16 11:06:46

Høring i KUF-komiteen om Ot.prp. nr.79
NPH/AU var representert ved Jan Grund og Bjarne Kvam på KUF-komiteens høring. NPH leverte et innspill til komiteen.
Lagt ut 2004-12-08 08:24:24

Statsbudsjettet 2005 kap.282
KUF-komiteen har levert sin innstilling.
Les mer
Lagt ut 2004-12-08 08:21:53

Møte i NPH/ AU 3. september 2004
AU avholdt møte den 3. september og markerte NOKUTs første akkreditering av en privat vitenskapelige høgskole (MF)
Les mer
Lagt ut 2004-09-14 07:34:27

Høstens nettverkskonferanse
NPHs nettverkskonferanse avholdes på Menighetssøsterhjemmets høgskole fredag den 15. oktober kl.10-16
Les mer
Lagt ut 2004-09-14 07:33:17

Revidert budsjett - kap.282 kuttes med 1,387 mill kr.
I UFDs fremlegg til revidert budsjett 2004 foreslås et kutt i bevilgningen på kap.282 med 1,387 mill.kr. Reduksjonen skal dekke opp tilleggsbevilgninger på andre budsjettkapitler.
Lagt ut 2004-05-11 14:16:53

Rektor Ann Kristin Norum, Den norske Balletthøyskole oppnevnt som nestleder i styret for SIU
Departementet har oppnevnt medlem av NPH/AU, rektor Ann Kristin Norum til nestleder i styret for Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Direktør Ole Eriksen; Misjonshøgskolen er oppnevnt som varamedlem
Lagt ut 2004-04-20 10:41:19

NPHs årsmøte 2004
NPH avholdt sitt årsmøte på Misjonshøgskolen den 10. mars 2004
Les mer
Lagt ut 2004-04-02 08:13:00

Møte i NPH/AU 29. mars 2004
Arbeidsutvalget avholdt møte på MF den 29. mars 2004.
Les mer
Lagt ut 2004-03-31 15:04:59

NPHs høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling
NPH har levert høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling. Høringsuttalelsen gir i hovedsak sin støtte til flertallets forslag.
Lagt ut 2004-02-02 10:42:35

Kap.282 uberørt av budsjettforliket
Den inngåtte budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet innebærer at Arbeiderpartiet vil støtte regjeringens budsjettforslag for kap.282 under Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2004.
Lagt ut 2003-11-17 20:37:05

NPHs årsmøte 2004
Årsmøte for NPH arrangeres på Misjonshøgskolen i Stavanger onsdag den 10. mars 2004
Lagt ut 2003-11-03 12:13:37

Høstens nettverksmøte om felles lov og statlige tilskudd
Høstens nettverksmøte ble gjennomført på Rudolf Steinerhøyskolen fredag den 17. oktober. Møtetemaer var Felles lov (Ryssdalutvalgets innstilling), statsbudsjettet 2004 og planlagte dialogmøter mellom departementet og private høyskoler.
Lagt ut 2003-10-21 13:53:28

Private høyskoler ønsker statlige tilskudd til forskning
Regjeringen har ikke foreslått noe tilskudd til forskning ved flertallet av de private høyskoler. Nettverk for private høyskoler (NPH) krever 20 mill kr. til dette formål.
Les mer
Lagt ut 2003-10-20 16:51:42

Karakterbruk i UH-sektoren
En arbeidsgruppe, nedsatt av UHR 11. januar 2006, har levert sin rapport basert på arbeidet til karakterpanelene: "Karakterbruk i UH-sektoren". Gruppen ledes av seniorrådgiver Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen. Rapporten vil bli behandlet i UHRs styre i løpet av høsten. Dokumentene kan lastes ned via lenkene nedenfor: Karakterrapport - sluttrapport Vedlegg 3 - panel for rettsvitenskap Vedlegg 4 - totaloversikt 2004
Les mer
Lagt ut 0000-00-00 00:00:00

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no