Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Nettverk for private høyskoler avvikles

Årsmøtet i NPH i mars 2017 besluttet at tiden er inne for å nedlegge NPH ved årsskiftet 2017-2018. Den viktigste plattformen for en videreføring av NPHs arbeid vil heretter være Universitets- og høgskolerådet.

NPHs formål har vært å arbeide for «å utvikle rammebetingelsene for private høgskoler slik at disse i størst mulig grad blir likeverdige med statlig eide institusjoners rammevilkår» (§1 i NPHs vedtekter). NPH har derfor arbeidet kontinuerlig for å få etablert en større grad av likeverdighet i finansieringen av norsk høyere utdanning og forskning. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært et felles finansieringssystem som også ble gjort gjeldende for private høyskoler i 2003. NPHs virksomhet i årene 2000-2017 har vært preget av lange skritt i utviklingen av norsk høyere utdanning og forskning. Mot slutten av 1900-tallet var samarbeidsklimaet mellom europeiske universiteter stimulert av en tiltagende internasjonalisert tenkning om høyere utdanning. En rekke universitetsrektorer signerte Magna Charta Universitatum i 1988. Dette dokumentet la vekt på akademisk frihet, institusjonell autonomi, internasjonalt samarbeid og viktigheten av å sammenholde forskning og undervisning tettest mulig. 10 år senere kom rektorene sammen med sine utdanningsministre (igjen) i Bologna og underskrev den såkalte Bologna-deklarasjonen som fremhever identiske prinsipper. Den såkalte Bolognaprosessen var igang. NPHs aller første årsmøtevedtak høsten 2000 var en høringsuttalelse om det såkalte Mjøsutvalgets utredning (NOU 2000:14 Frihet med ansvar). Samme året hadde Universitets-rådet og Høgskolerådet slått seg sammen til UHR. Tiden var inne for sterkere å integrere ulikt profilerte utdanningsinstitusjoner i en felles nasjonal sektor for høyere utdanning og forskning. Departementet etablerte den såkalte Kvalitetsreformen. Bolognaprosessen kom til Norge. Med etableringen av akkrediteringsorganet NOKUT ble det fokusert på den institusjonelle kvaliteten. Dermed ble tidligere tiders fokus på institusjonelt eierskap (statlig-privat) tonet ned, og private høyskoler ble etter hvert noe mere enn supplement til statlige institusjoner. I mai 2005 vedtok UHR å åpne for institusjonsakkrediterte private høyskolers medlemskap i organisasjonen. Ved nedleggelsen av NPH er det 10 private institusjoner som er medlemmer av UHR. Det har med årene vist seg mulig for private høyskoler å bli fullt ut integrert i den nasjonale uh-sektoren som i henhold til felles lov (uh-loven) forvaltes av Kunnskapsdepartementet, og i det nasjonale og internasjonale universitetssamarbeidet (UHR, NUS og EUA). Når NPHs strategiske plan for perioden 2014-2017 (Større grad av likeverdighet) skulle fornyes fremkom derfor ønsket om å videreføre det private høyskolesamarbeidet i rammen av UHR supplert med andre samarbeidsplattformer. I 2016 leverte en ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet, en gjennomgang av tilskuddsordningen til private høyskoler (Med kvalitet som kriterium). Ekspertgruppens forslag har lagt grunnlag for et videre arbeid for større grad av likeverdighet de nærmeste år.

Lagt ut: 2018-01-26 07:26:39
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no