Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stortinget ønsker seg en gjennomgang av de statlige tilskudd til private høyskoler

I KUF-komiteens merknader til statsbudsjettet for 2016 finner komiteen det ønskelig med en gjennomgang av de statlige tilskudd til de private høyskolene.

Private høyskoletilbud Komiteen ser ut fra hensynet til likebehandling og forutsigbarhet behov for klare kriterier for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud i de statlige finansieringsordningene. Komiteen mener det er ønskelig med en gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler, herunder en vurdering av kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud i de statlige finansieringsordningene. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, peker på implementeringen av revidert finansieringssystem som en egnet anledning for dette. Flertallet vil fremheve at private høyskoler spiller en viktig rolle i utdanningssystemet, og imøteser regjeringens oppfølging av den såkalte Andreassen-gruppens rapport. Flertallet registrerer at det de senere år har vært en betydelig utvikling i sektoren generelt når det gjelder akkrediteringer, og særlig blant de private institusjonene i form av økt institusjonelt mangfold. Flertallet viser til at Musikkteaterhøyskolen i Oslo siden den i 2012 ble akkreditert som høgskole, har søkt om statlig finansiering, men uten å komme inn i ordningen. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at regjeringen viser manglende vilje til å mene noe om private høyskoler og hva slags plass og rolle de skal ha innen høyere utdanning. Disse medlemmer etterlyser en politisk diskusjon og savner at regjeringen tar et tydelig standpunkt om eierskap og offentlig finansiering av private høyskoler. Disse medlemmer mener det bør gjennomføres en kategoriinndeling blant de private høyskolene og i den sammenheng også vurderes en differensiering i finansieringen. Disse medlemmer viser til de siste årenes utvikling hos de private høyskolene og mener det trengs en tydeligere politikk når det gjelder disse. Hva slags rolle disse skolene bør ha, og hvordan de skal finansieres og hvilke oppgaver de har, burde vært sett i sammenheng. Disse medlemmer mener dette arbeidet burde vært gjort som en del av fornyingen av finansieringssystemet. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i implementeringen av revidert finansieringssystem for universiteter og høyskoler og i oppfølgingen av den såkalte Andreassen-gruppens rapport foreta en gjennomgang av de statlige tilskuddene til private høyskoler.»

Lagt ut: 2015-12-10 14:43:13
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no