Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Ingen representant for private høyskoler i Stjernøutvalget

Sammensetningen av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede norsk høyere utdanning vil ikke bli endret. Utvalget forblir derfor uten noen representant med privat høyskoleerfaring.

I brev datert den 28. juni har Departementet gjort NPH kjent med sitt syn. NPH tar saken til orientering, og vil søke en tettest mulig kontakt med utvalget og dets leder. Steinar Stjernø vil møte NPH-ledelsen i august og delta på NPHs nettverkskonferanse i oktober. I brevet fra Departementet heter det at "utvalget er ikke sammensatt ut fra partsinteresser, men med sikte på å belyse utviklingen i høyere utdanning i et bredt samfunnsperspektiv. I dette perspektiv inngår også de private hyøskolenes rolle".

Lagt ut: 2006-07-03 09:30:18
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no